برخی از شرکت‌های طرف قرارداد مجموعه‌ی نوید صنعت نوآفرین:

پالایش نفت امام خمینی شازند پتروشیمی شازند پالایش نفت بندر عباس
پتروشیمی شیراز پالایش نفت اصفهان پتروشیمی اصفهان
پتروشیمی رازی پتروشیمی تبریز پتروشیمی خوزستان
پالایش نفت كرمانشاه پتروشیمی مارون پالایش نفت سپاهان
شركت پتروشیمی پارس شركت مصباح انرژى شركت كیمیا فراور صنعت
شركت گدازش اراك شركت پیدمکو (طوس) شركت كوشش‌كاران نفت پارس
شركت كاوش صنعت پارسیان شركت الكترو استیل شركت جوان پركار
شركت فرسا شیمی شركت انرژی كار سپاهان شركت آرمان انرژی
شرکت مهربدان شركت فرا فن كسرى  شرکت پویا انرژی